светец

 • 81нимбус — (лат. nimbus) 1. метеор, голем, темен облак што носи дожд 2. светол круг околу главата на светец, ореол 3. фиг. сјај што опкружува некоја истакната, голема личност, голем углед …

  Macedonian dictionary

 • 82нур — (тур. nur сјај светлина) според верувањето на муслиманите: зрак светлина што паѓа од небото на гробот на некој светец, односно светлина што се појавува од гробовите на набожните луѓе или на место каде што е закопано богатство (всушност, се работи …

  Macedonian dictionary

 • 83ореол — (фр. aureole) 1. светол круг или венец околу главата на светец 2. светлина околу нешто 3. фиг. признание и чест, слава, углед …

  Macedonian dictionary

 • 84патрон — (лат. patronus) 1. во стар Рим: патрициј покровител на малоимотни или неполноправии граѓани 2. во средниот век: основач на црква, на задужбина и сл. 3. господар на претпријатие, газда, работодавец 4. лице чие име го носи некое претпријатие,… …

  Macedonian dictionary

 • 85ресул — (тур. resul) 1. божји пратеник, светец, пророк, апостол 2. Ресул прекар на Мухамед …

  Macedonian dictionary

 • 86теќе — (тур. tekle) 1. муслимански дервишки манастир 2. капела, мавзолеј, гробница на светец …

  Macedonian dictionary

 • 87хагио — (грч. hagios) префикс во сложенки со значење: свет, свети (што се однесува на светец) …

  Macedonian dictionary

 • 88хагиографија — (грч. hagios, graphia пишување) 1. биографија, животопис на светец 2. пишување на животописи на светци …

  Macedonian dictionary

 • 89хенотеизам — (грч. hen еден, theos бог) почитување на еден бог како главен во многубожечките религии, односно искажување на посебна почит на еден светец во еднобожечките религии …

  Macedonian dictionary

 • 90безгрешен — прил. безпогрешен, непогрешим, точен, верен, сигурен, правдив, изправен прил. непорочен, чист, невинен, праведен прил. свят, като светец …

  Български синонимен речник