светец

 • 71глорија — (лат. gloria) 1. слава, чест, пофалба 2. светол круг околу главата на светец, ореол 3. богата светлина, отсјај 4. ум. слика на отворено небо со Бог и со ангелите …

  Macedonian dictionary

 • 72житие — (стсл. живот) опис на животот, животопис (на светец или на средновековен српски владетел) …

  Macedonian dictionary

 • 73икона — (грч. eikon слика) 1. слика на светец или божество во православните цркви 2. лог. знак што означува некој предмет врз основа на својата сличност со него или врз основа на аналогијата 3. комп. кај програмите со графички кориснички интерфејс:… …

  Macedonian dictionary

 • 74кивор — (грч. kibotos) во православната црква: 1. ковчег со мошти на некој светец 2. кутија во која се чува евхаристијата …

  Macedonian dictionary

 • 75кондак — (грч.) во православната црква: кратка песна во чест на некој светец …

  Macedonian dictionary

 • 76лауда — (лат. laudare фали) средновековна религиозна песна во знак на пофалба на Бога или на некој светец …

  Macedonian dictionary

 • 77легенда — (лат. legenda) 1. народно предание за животот на некој човек или за некој настан приказна за необична случка 2. натпис по работ на метална пара или медал 3. толкување, објаснение на знаци (на цртеж, во план, на географска карта и сл.) толкување… …

  Macedonian dictionary

 • 78лохан — (сскр.) будистички светец од највисок степен, почитуван како божество …

  Macedonian dictionary

 • 79марабут — (арап.) 1. муслимански светец, односно аскет 2. муслимански надгробен споменик …

  Macedonian dictionary

 • 80мошти — (стсл.) мн. рел. коски на светец …

  Macedonian dictionary